Галаас хамгаалах малгай / Hancom SCA 1212N

• Гал түймрийн үед нүүр, нүд, амьсгалын замын хамгаалалтыг хангана

• Өндөр температур, утаа, хорт хийнээс хамгаална

• Өмсөхөд хялбар, харах талбай өргөн

• Гал түймрийн үед нүүр, нүд, амьсгалын замын хамгаалалтыг хангана

• Өндөр температур, утаа, хорт хийнээс хамгаална

• Өмсөхөд хялбар, харах талбай өргөн